Algemene voorwaarden

Artikel 1
1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding. Het coaching traject start pas na volledige betaling van het factuur. De data van de coaching sessies worden in onderling overleg met OB Coaching Life & Education vastgelegd.
1.2 Indien de factuur door u ontvangen wordt in PDF wordt deze u op eenvoudig verzoek ook verzonden via post.
1.3 Wordt de betalingstermijn langdurig overschreden, dan wordt vanaf dag 31 (na datum factuur) altijd een bedrag van 10 euro aangerekend per dag dat de betaling bijkomend achterblijft.
1.4 Mocht het nodig zijn om advocaten of andere experten in te schakelen teneinde de betaling te bekomen, dan zullen alle gemaakte kosten integraal aan de klant worden doorgerekend.
1.5 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.

1.6 OB Coaching Life & Education werkt op basis van trajecten.  Het minimum traject is 3 sessies.  Elk traject moet in zijn volledigheid betaald zijn vooraleer het traject start.

1.7 De klant heeft het recht om eventuele resterende sessies van het coachingstraject op te sparen tot een latere datum.  Deze sessies worden in overleg met  OB Coaching Life & Education ingepland.  De klant heeft het recht om de resterende coaching sessies op te nemen binnen de 24 maanden na startdatum eerste coachingsessie. Na 24 maanden vervallen de resterende coaching sessies.

1.8 Elke verlenging van een traject is op basis van het minimum traject dat 3 sessies omvat.
Artikel 2
Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.
Artikel 3
Indien de klant tijdens een workshop beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de workshop verschuldigd.
Artikel 4
De inschrijving/bestelling per email of via facebook geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.
Artikel 5
5.1 Coaching: Annuleert de klant een coachingsessie minder dan een week op voorhand dan betaalt de klant 30€ administratieve kost. Komt de klant zonder verwittigen niet opdagen, dan wordt deze gerekend als sessie en wordt die van de resterende sessies van het gekozen traject afgetrokken.
5.2 Workshop: Bij een annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
Artikel 6
Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de workshop of coachsessie per aangetekend schrijven.
Artikel 7
7.1 Bij annulatie door OB Coaching Life & Education , worden de gelden voor de nog niet uitgevoerde workshops teruggestort, in geval van een betalende workshop. Een annulatie kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn voor een workshop, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van OB Coaching Life & Education.

7.2 Bij annulatie van een coachingsessie door OB Coaching Life & Education wordt de klant tijdig verwittigd.  Annulatie kan gebeuren wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van OB Coaching Life & Education.  De geannuleerde sessie wordt zo spoedig mogelijk, in overleg met de klant, terug ingepland.  De klant kan geen schadevergoeding eisen van OB Coaching Life & Education wegens annulatie van een sessie.
Artikel 8
8.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant OB Coaching Life & Education uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om deze workshop/ personal coaching te mogen volgen.
8.2 Indien de klant nalaat dit te doen kan  OB Coaching Life & Education hiervoor nadien niet aansprakelijk worden gesteld.
8.3 OB Coaching Life & Education heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een workshop/ personal coaching te weigeren.
Artikel 9
De aansprakelijkheid van OB Coaching Life & Education is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
Artikel 10
De workshops/personal coaching gegeven door OB Coaching Life & Education zijn geen vervanging voor eventuele medische hulp.
Artikel 11
11.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Brugge of de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van OB Coaching Life & Education