Algemene
bepalingen

1.
Alle rechtsverhoudingen tussen OB Coaching & Consulting CommV, Commanditaire Vennootschap
met KBO/BTW-nummer: 0778.335.423 RPR Brugge, en met maatschappelijke zetel te
Schoolstraat 115A – bus 11, 8800 Beveren (Roeselare), België (hierna ook te noemen ‘wij’), en de klant
worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. U kunt Oiheba steeds
bereiken via het e-mailadres oiheba@obcoaching.be of via de telefoon op
het nummer +32(0)497552022 in geval van verdere vragen.

2. Privacy

De klant geeft Oiheba de
toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Oiheba
streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen
overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Oiheba verwijst
dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van www.obcoaching.be
kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze
algemene voorwaarden.

 

3. Intellectuele eigendom

Oiheba behoudt het auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en
materialen (zoals een online webinar) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant
kosten werden in rekening gebracht. De klant mag de overgemaakte uiteraard wel
gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Deze
toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn
niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een
workshop- of cursusmateriaal of boekvoorstelling/lezing is niet toegestaan. De
klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal
of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in
gebruik te geven.

 

Oiheba behoudt zich het recht voor de
doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor
publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot
publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de klant
enige vergoeding verschuldigd te zijn. Oiheba zal dergelijke informatie steeds
zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

 

4. Wijziging

Oiheba behoudt zich het
recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze algemene
voorwaarden werden voor het laatste op 01 mei 2023 geüpdatet. Op lopende
overeenkomsten blijven evenwel de voorwaarden gelden die van toepassing waren
op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders
overeengekomen.

 

Bepalingen
m.b.t. het individueel traject en groepstraject

5. Algemene voorwaarden

In geval van
een individueel traject worden deze algemene voorwaarden ten laatste aan de
klant ter aanvaarding overgemaakt bij de overhandiging van het plan van aanpak
met offerte en maken integraal deel uit van het plan van aanpak met offerte. In
geval van groepstraject worden deze algemene voorwaarden bij de uitnodiging tot
definitieve inschrijving gevoegd en maken zij daar integraal deel van uit.

 

In geval van conflict tussen de het plan
van aanpak met offerte, dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving
enerzijds en de algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van het
plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving
voorrang.

 

6. Prijsbepaling

Individueel traject:

Oiheba start haar werkzaamheden in geval
van een individueel traject steeds met een gratis intakegesprek zoals vermeld
in de offerte/e-mail of op de website. Ten aanzien van particulieren zal de
prijs steeds inclusief BTW zijn. Na het intakegesprek maakt Oiheba – indien
overgegaan wordt tot het coachingtraject – een plan van aanpak op, met onder
andere een schatting van het aantal sessies nodig om het door de klant
vooropgestelde doel te verwezenlijken. Deze schatting is puur indicatief. Bij
het plan van aanpak wordt een formele offerte gevoegd betrekking hebbende op de
eerste geplande sessie(s). De sessies na het intakegesprek worden vergoed aan
een prijs per 6 – 9 of 12 sessies (desgevallend inclusief BTW) zoals vermeld in
de offerte/e-mail en de website.

 

Groepstraject:

 

In geval van een groepstraject wordt een
vast aantal sessies vastgelegd aan een vast tarief in euro voor de sessies
samen (voor particulieren is de prijs inclusief BTW) zoals vermeld in de
uitnodiging tot definitieve inschrijving/e-mail of de website.

 

7. Offerte/uitnodiging

De overhandiging van een plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot
definitieve inschrijving door Oiheba is slechts een uitnodiging tot het
plaatsen van een opdracht bij Oiheba en is slechts geldig ten aanzien van de
persoon erin vermeld.

 

Individueel traject:

In geval van een individueel traject heeft
een plan van aanpak met offerte een geldigheidsduur zoals vermeld staat op het
plan van aanpak met offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur
van veertien (14) kalenderdagen na de datum van het plan van aanpak met offerte.
Het omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig
meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door
onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

Groepstraject:

De uitnodiging tot definitieve inschrijving
voor het groepstraject heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen na
de datum van de uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject
of minder ingeval de uitnodiging minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start
het groepstraject is verkregen.

8. Totstandkoming overeenkomst

 

Individueel traject:

 

Elke overeenkomst komt pas tot stand na (i)
de ontvangst van de aanvaarding van het intakegesprek, en daarna na de
ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van het plan van aanpak met offerte
door de klant én (ii) de ontvangst van het betaalde voorschot (indien van
toepassing). Eventuele verlengingen of aanvullingen of wijzigingen (bv. plaats
van uitvoering) van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door
Oiheba. De klant is namelijk niet verplicht om van in het begin in te tekenen
op alle door Oiheba vooropgestelde sessies zoals uiteengezet in het plan van
aanpak. De klant kan intekenen op één enkele sessie en per sessie verlengen.
Ter verduidelijking, deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt in het plan
van aanpak/offerte blijven van toepassing op iedere verlenging, aanvulling of
wijziging.

 

Groepstraject:

 

In geval van een groepstraject komt elke
overeenkomst pas tot stand na de ontvangst van het inschrijvingsgeld door
Oiheba. Oiheba zal de klant hiervan overeenkomstig berichten.

 

9. Professionaliteit en onderaannemers

Oiheba verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele
kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en
conform de beroepsnormen uit te voeren. Oiheba is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

 

Indien Oiheba zich voor de uitvoering van de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door medewerkers
(onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de
klant vragen.

 

10. Confidentialiteit

Voor Oiheba staat
respect en discretie centraal. Wanneer Oiheba voor de uitvoering van een
opdracht beroep doet op derden (onderaannemers) – steeds na voorafgaandelijke
toestemming door de klant – worden deze derden ook verplicht om de
vertrouwelijkheid te respecteren. Oiheba is echter niet aansprakelijk voor een
eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan
worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

 

11. Medewerking klant

Om een correcte
en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht Oiheba van
de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle
redelijkerwijze benodigde informatie. Oiheba kan geenszins worden aangesproken
in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur met
betrekking tot het individuele traject niet of slechts gedeeltelijk voldoen,
omwille van incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

 

12. Annulatieregeling

 

Individueel traject:

 

Oiheba verstaat dat er situaties kunnen
voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij
annulering tot zeven (7) kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de
geplande sessie, moet de klant alsnog 10% van de prijs van de sessie(s)
betalen. Bij annulering in de laatste zeven (7) kalenderdagen voor het geplande
intakegesprek of de geplande sessie, moet de volledige prijs betaald worden.
Indien Oiheba al bepaalde kosten (bv. sylabussen) zou gemaakt hebben of hiertoe
reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze
kosten steeds integraal vergoed te worden. Ook kan Oiheba steeds een hogere
vergoeding vragen in het uitzonderlijke geval haar schade hoger zou zijn.

 

Oiheba zal het reeds betaalde voorschot
steeds terugbetalen in geval van annulatie door Oiheba bijvoorbeeld omwille van
ziekte of slechte weersomstandigheden. Oiheba kan desgewenst evenwel ook vragen
om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum.

 

Groepstraject:

 

Oiheba verstaat dat er situaties kunnen
voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij
annulering tot veertien (14) kalenderdagen voor het geplande groepstraject is
de klant geen annuleringsvergoeding verschuldigd en zal het reeds overgemaakte
inschrijvingsgeld integraal worden teruggestort. Bij annulering in de laatste
veertien (14) kalenderdagen voor het geplande groepstraject, is steeds een
vergoeding van vijftig (50) euro verschuldigd, maar zal het overige deel van
het reeds overgemaakte inschrijvingsgeld integraal teruggestort worden. Indien
Oiheba al bepaalde kosten (bv. bestelling lunch, huur van locatie) zou gemaakt
hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen,
dienen deze kosten evenwel steeds integraal vergoed te worden.

Oiheba zal de klant het reeds betaalde
inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de
geplande start van het groepstraject in geval het groepstraject niet kan
doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. Ook in geval van andere reden van
annulatie door Oiheba zoals ziekte, zal Oiheba het reeds betaalde
inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terugstorten.

13. Betalingen

De facturen van Oiheba
zijn betaalbaar op het adres van Oiheba via het rekeningnummer vermeld op de
factuur, zonder korting. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven
weergegeven in EURO (voor particulieren inclusief BTW; in B2B-relaties staat
zowel de prijs excl. BTW, het toepasselijke BTW-tarief en de prijs inclusief
BTW vermeld) en exclusief andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of
kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen. Voor
de groepstrajecten zijn de kosten evenwel meestal inbegrepen in de vaste prijs
(zie op de uitnodiging tot definitieve inschrijving, e-mail of website), zoals
vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen
van materialen, locatie en catering indien van toepassing. Kosten van vervoer
en parkeerplaats zijn steeds voor de klant.

 

Individuele trajecten:

Oiheba behoudt zich het recht voor een
voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te
gaan. Oiheba is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per
afgewerkte fase te factureren.

De facturen van Oiheba zijn betaalbaar
binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum en uiterlijk voor de
volgende sessie. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij
aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met
vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering.
Indien Oiheba geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode,
wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.

 

Voor elke factuur die geheel of
gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder
ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke
rentevoet. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle
inningskosten van Oiheba verbonden aan de invordering van de schuld.

14. Aanvaarding opdracht

De uitvoering
zal als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven (7) kalenderdagen zijn
verstreken na Oiheba’s laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de klant
heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen over te
maken.

 

15. Opschorting/ontbinding

Oiheba en de
klant hebben beiden uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, op elk ogenblik,
zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding
op te schorten of te ontbinden in de volgende gevallen:

– schending door de klant of Oiheba van de
verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte;

– ingevolge faillissement,
onbekwaamverklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van
betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge
ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant of Oiheba.

De opschorting/ontbinding op basis van
voorgaande gronden zal schriftelijk door Oiheba dan wel de klant worden
medegedeeld. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle
facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane
betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen Oiheba en de klant
komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Oiheba dan wel de
klant.

 

16. Aansprakelijkheid

Oiheba verbindt
zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van
haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat. De
aansprakelijkheid van Oiheba is te allen tijde beperkt tot drie (3) keer de
gefactureerde bedragen inclusief BTW.

 

In sommige gevallen is het Oiheba evenwel
niet toegestaan de voormelde beperking in te roepen, met name in geval van:

·
een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of
met het oogmerk om te schaden;

·
fout met overlijden of lichamelijk letsel
tot gevolg.

 

Oiheba sluit de aansprakelijkheid voor de
schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld of degene die de opdracht
voor haar uitvoert, daarmee niet uit. Indirecte schade dient Oiheba evenwel
nooit te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.

17. Beeldmateriaal

Tijdens een opdracht
kunnen foto’s, video’s (op)genomen worden, dewelke Oiheba kan gebruiken voor
promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social
media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee
uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden
ingetrokken.

Specifieke
bepalingen met betrekking tot de aankoop van het boek ‘leer-KRACHT: leiding
geven van angst naar zelfvertrouwen – een persoonlijk verhaal uit Brussel’
rechtstreeks via Oiheba

18. Deze algemene voorwaarden worden voor de effectieve bestelling aan de klant
overgemaakt. U gaat ermee expliciet mee akkoord dat u het boek niet aankoopt
met als doel het te herverkopen.

 

19.Prijsbepaling

De vaste prijs aangeduid op de website is in euro inclusief BTW. Oiheba behoudt zich het recht
voor de prijs te wijzigen. De prijs die van toepassing is, is de prijs van het
moment van de bestelling. De totaalprijs (exclusief verzendingskosten) wordt
meegegeven vóór het plaatsen van uw definitieve bestelling en dient betaald te
worden via overschrijving op het aangegeven bankrekeningnummer. U zult na uw
bestelling een bevestiging krijgen van uw order.

 

20.Totstandkoming overeenkomst

De verkoopsovereenkomst komt evenwel pas tot stand nadat Oiheba de verkoopsprijs
heeft ontvangen. Oiheba zal de klant hierover overeenkomstig berichten en de
klant dan tevens een factuur overmaken.

 

21. Verzending en levering

De bestelling wordt desgevallend op kosten van de klant naar het door de klant
aangegeven adres in België verzonden. Oiheba doet hiervoor een beroep op BPost.
De levertermijn bedraagt maximaal dertig (30) dagen. Indien door omstandigheden
buiten de wil van Oiheba om het boek uiteindelijk niet kan worden geleverd door
Oiheba binnen de voormelde leveringstermijn (het boek is bijvoorbeeld out of
stock), zal Oiheba de klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail op het door
de klant opgegeven e-mailadres. In dit geval kan de klant ervoor kiezen om de
bestelling te annuleren. Oiheba zal dan het door de klant reeds betaalde bedrag
terugbetalen. Zodoende wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden.
Oiheba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een niet-tijdige
levering door elementen buiten de wil van Oiheba om.

 

22. Gebreken

De klant is er toe
gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen een
redelijke termijn aan Oiheba te melden. Klachten zullen door Oiheba in ieder
geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen zeven (7)
kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de klant heeft
voorgedaan. Enkel schriftelijke en duidelijk omschreven klachten gericht aan
Oiheba zullen worden aanvaard. Oiheba zal de klacht binnen veertien (14)
kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. In geval van een
gegronde klacht zal Oiheba ofwel een nieuw exemplaar opsturen binnen de vijf
(5) werkdagen, dan wel het betaalde bedrag terugstorten, naargelang de keuze
van Oiheba. In geval van klachten met betrekking tot een bestelling of levering,
is de aansprakelijkheid van Oiheba steeds beperkt tot de waarde van de
bestelling.

Specifieke bepalingen met
betrekking tot een boekvoorstelling/lezing/workshop/webinar

23. Deze algemene voorwaarden worden bij de uitnodiging tot definitieve inschrijving
gevoegd en maken er integraal deel van uit. In geval van conflict tussen de
bepalingen van de uitnodiging tot definitieve inschrijving enerzijds en deze
algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van de uitnodiging tot
definitieve inschrijving voorrang.

 

24. Uitnodiging

De uitnodiging tot
definitieve inschrijving is slechts geldig ten aanzien van de persoon tot wie
de uitnodiging tot definitieve inschrijving gericht is. De uitnodiging tot
definitieve inschrijving heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen
na de datum van de uitnodiging tot definitieve inschrijving of minder ingeval
de uitnodiging minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start van de
boekvoorstelling/lezing/workshop/webinar is verkregen.

 

25. Totstandkoming overeenkomst

Elke overeenkomst komt pas tot stand na de ontvangst van het inschrijvingsgeld door
Oiheba. Oiheba zal de klant dienaangaande overeenkomstig berichten.

 

Tenzij anders overeengekomen, is het vast
tarief op de website/e-mail en uitnodiging tot definitieve inschrijving
weergegeven in EURO (inclusief BTW t.a.v. particulieren) en inclusief dan wel
exclusief (afhankelijk van de specifieke boekvoorstelling/lezing of het online
webinar) eventuele andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten
voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen, locatie en
catering indien van toepassing. Kosten van vervoer en parkeerplaats zijn voor
de klant.

 

De klant gaat ermee akkoord dat het online
webinar onmiddellijk na de ontvangst van het inschrijvingsgeld kan beschikbaar
worden gesteld door Oiheba en gaat expliciet mee akkoord dat hij hierdoor het
herroepingsrecht verliest.

 

26.Annulatie

Oiheba verstaat dat er
situaties kunnen voorvallen waardoor de klant de inschrijving wenst te
annuleren. De klant heeft vanaf de dag na de betaling gedurende veertien (14)
kalenderdagen het recht om af te zien van de inschrijving. Dit herroepingsrecht
vervalt hoe dan ook op het moment van het aanvatten van de
boekvoorstelling/lezing/workshop. Het herroepingsrecht voor de online webinars
vervalt op het moment waarop het webinar beschikbaar wordt gesteld voor de
klant. De klant kan dit recht uitoefenen door de factuur terug te sturen naar
Oiheba. De klant kan hiertoe gebruik maken van het modelformulier in bijlage.
De klant dient Oiheba hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (een e-mail
volstaat) op het hierboven aangegeven (e-)mailadres. Oiheba zal de
inschrijvingsprijs terugbetalen binnen vijf (5) kalenderdagen na de ontvangst
van het schrijven.

 

Oiheba zal de klant het reeds betaalde
inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de
geplande start van de boekvoorstelling/lezing/workshop of online webinar in
geval deze niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. Ook in geval van
andere reden van annulatie door Oiheba, zoals ziekte, zal Oiheba het reeds
betaalde inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terugstorten.

 

27. Professionaliteit en onderaannemers

Oiheba verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele
kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en
conform de beroepsnormen uit te voeren. Nele is volledig vrij om de uitvoering
van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

Indien Oiheba zich voor de uitvoering van
de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door medewerkers
(onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de
klant vragen.

 

28. Aansprakelijkheid

Oiheba verbindt
zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van
haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat. De
aansprakelijkheid van Oiheba is te allen tijde beperkt tot drie (3) keer de
gefactureerde bedragen inclusief BTW.

 

In sommige gevallen is het Oiheba evenwel
niet toegestaan de voormelde beperking in te roepen, met name in geval van:

·
een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of
met het oogmerk om te schaden;

·
fout met overlijden of lichamelijk letsel
tot gevolg.

Oiheba sluit de aansprakelijkheid voor de
schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld of degene die de opdracht
voor haar uitvoert, daarmee niet uit. Indirecte schade dient Nele evenwel nooit
te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.

 

29. Beeldmateriaal

Tijdens de boekvoorstelling/lezing
of workshop kunnen foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke Oiheba kan
gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of
social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de
klant hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment
worden ingetrokken.

 

Slotbepalingen

30. Overmacht

Alle elementen die,
buiten de wil van Oiheba dan wel de klant, op het moment van het afsluiten van
de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en
die in hoofde van Oiheba dan wel de klant de uitvoering van de opdracht
onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs),
ziekte van Oiheba’s kind, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog
zullen beschouwd worden als overmacht. Oiheba/de klant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te
wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten zijn of haar wil of controle.
Overmacht geeft Oiheba dan wel de klant daarenboven het recht de herziening of
de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de
overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

 

31. Splitsbaarheid.

De eventuele
nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden
doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval
van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en Nele, in de
mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige
bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die
beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen.

 

32.Toepasselijke recht en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Oiheba en de klant.
Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit
onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene
voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Oiheba en de klant
tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar
Oiheba haar maatschappelijke zetel heeft.