OB Coaching & Consulting, Commanditaire Vennootschap, met KBO/BTW-nummer  0778.335.423, RPR
Brugge, en met maatschappelijke zetel te Schoolstraat 115A – bus 11, 8800 Beveren (Roeselare),
België (hierna ook te noemen “wij”) streeft ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste
zorg te behandelen, de nodige maatregelen te blijven nemen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen
met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

Oiheba verwerkt uw
gegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid,
opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit
en vertrouwelijkheid.

Oiheba wenst u door middel
van deze privacy policy in te lichten over:

·
welke
en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

·
waarvoor
uw gegevens worden gebruikt;

·
hoe
ze worden beschermd;

·
met
wie ze worden gedeeld; en

·
hoe
lang ze worden bewaard.

Daarnaast zal worden
uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt
uitoefenen.

Deze transparantie zorgt
ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw
persoonlijke gegevens. Door deze website te gebruiken of op andere wijze uw
contactgegevens aan Oiheba over te maken, gaat u onvoorwaardelijk en
onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze privacy policy.

Oiheba verwerkt gebeurlijk
de gegevens van personen onder de 16 jaar ingeval het coachingtraject met hen
verloopt. Oiheba zal in dat geval de toestemming vragen van de persoon die de
ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Oiheba kan deze privacy
policy op ieder moment wijzigen. Oiheba zal de laatste versie van de privacy
policy ook op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek
te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke
wetgeving uw toestemming vereisen, zal Oiheba u daar duidelijk van op de hoogte
brengen en uw toestemming afwachten.

De huidige versie van de
privacy policy werd voor het laatst 01 mei 2023 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens
verzamelt Oiheba?

Oiheba beperkt de
verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen
aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Nele verwerkt de volgende
persoonsgegevens:

·
Naam;

·
Telefoonnummer;

·
Adres;

·
Geslacht;

·
E-mailadres;

·
Woonsituatie.

Wanneer u zich enkel
inschrijft voor Oiheba’s nieuwsbrief, volstaat uw e-mailadres.

U kunt Oiheba uw
persoonsgegevens overgemaakt hebben via haar emailadres oiheba@obcoaching.be,
via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger), via het
contactformulier op de website www.obcoaching.be, dan wel op andere wijze.

Oiheba verwijst in dit kader
ook naar haar cookie policy gepubliceerd op haar website
www.obcoaching.be.

Vergeet Oiheba niet te
informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie
voor Oiheba relevant is. Oiheba streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens
te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer zij weet
heeft van veranderingen.

Indien u bepaalde gegevens
niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Oiheba de gevraagde diensten niet
(naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt Oiheba
uw persoonsgegevens?

Oiheba gebruikt uw
persoonsgegevens voornamelijk om de gevraagde opruimdiensten te kunnen
aanbieden en voor degelijk klantenbeheer. Zo kan Oiheba zich hierdoor
bijvoorbeeld naar uw woning begeven, gepast met u communiceren, offertes en
facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en
Oiheba te kunnen uitvoeren.

Uw persoonsgegevens worden
ook gebruikt om haar diensten te kunnen optimaliseren (gerechtvaardigd belang
van Oiheba).

Uw e-mailadres kan
gebruikt worden om verdere diensten aan u te promoten en u te informeren van
weetjes in de sector. Zo kan u van tijd tot tijd op de hoogte gebracht worden
van een bijzondere aanbieding, een interessant artikel en dit via een
nieuwsbrief of ander communicatiemiddel. U kunt Oiheba op ieder moment
contacteren via de “uitschrijven” knop in de nieuwsbrief dan wel via de
onderstaande contactgegevens indien u dergelijke inlichtingen niet langer wenst
te ontvangen.

De gegevens verzameld door
de analytische cookies op Oiheba’s website worden gebruikt om het webverkeer te
analyseren en om uw gebruikservaring met betrekking tot Oiheba’s website te
verbeteren. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijst
Oiheba naar haar cookie policy.

Daarnaast gebruikt Oiheba
uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van
toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv; in geval van een geschil
zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te
sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde
autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Oiheba zal u hiervan
voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Wanneer Oiheba uw gegevens
op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken,
zal zij u hieromtrent voorafgaandelijke alle relevante informatie overmaken en
uw toestemming hiertoe vragen indien nodig.

Oiheba doet geen beroep op
computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens
en profiling te nemen.

Welke
beschermingsmaatregelen heeft Oiheba doorgevoerd?

Oiheba heeft zowel
administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv.
gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen
(bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De
beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag
van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

Oiheba streeft ernaar ook in
de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende
met de specifieke aard van haar activiteiten. 

Oiheba’s website kan
links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan
deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van
toepassing en treden dergelijke partijen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt Oiheba uw
persoonsgegevens?

Oiheba deelt uw gegevens
enkel met externe dienstverleners die Oiheba bijstaan in de uitvoering van de
diensten en waarin Oiheba het volste vertrouwen heeft. Op heden betreft dit
enkel een externe accountant, het e-factuur platform eenvoudig factureren en
IT-providers die eveneens gebonden zijn aan de privacy wetgeving en met wie
Oiheba de nodige afspraken heeft gemaakt. Omwille van veiligheidsredenen deelt
Oiheba de adresgegevens van de plaats van uitvoering van de coaching gebeurlijk
met haar dochter, die zich er ook toe verbonden heeft de persoonsgegevens
strikt confidentieel te houden.

Oiheba deelt uw
persoonsgegevens dus in geen geval met marketingagentschappen.

Hoe lang bewaart Oiheba uw
persoonsgegevens?

Oiheba zal uw
persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Oiheba houdt de gegevens
nodig voor de uitvoering van de gevraagde diensten dus bij tot aan het
afsluiten van de opdracht. Indien u (ook) instemde met het ontvangen van
promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander
communicatiemiddel, wordt uw e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich
uitschrijft.

Verder bewaart Oiheba de
nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de
fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. Oiheba zal daarom de
desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren.
Oiheba houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in
geval van geschillen.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende
rechten:

1.
Recht
van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de
mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter
inzage. Oiheba stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een
kopie.

1.
Recht
op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook tot een
aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met
betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken
(indien van toepassing).

Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde
gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om
dit te doen.

1.
Recht
op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de
persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te
verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

Dit alles binnen het kader
en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en
rechtbank

Het Belgische recht is van
toepassing op deze privacy policy. Alle geschillen worden bij voorkeur in der
minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen
voortvloeiende uit deze privacy policy tot de uitsluitende bevoegdheid van de
rechtbank van het arrondissement waar Oiheba haar vestigingsadres heeft.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u
een verzoek of een bezwaar met betrekking tot het gebruik en de verwerking van
uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met Oiheba via
oiheba@obcoaching.be. U kunt Oiheba ook steeds berichten via gewone mail op
haar vestigingsplaats: Schoolstraat 115A – bus 11, 8800 Beveren (Roeselare – België). Oiheba zal
u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 10
werkdagen.

Klachten kunt u bovendien
steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat
35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
contact@apd-gba.be.